15/09/2023

Тематска работилница во Ресен

На 15 септември 2023 година, во ресторанот „Две лири“ во Ресен се одржа работилница на тема распоредување (категоризација) на лицата со инвалидност. Во соработка со ЈЗУ Здравствен дом – Ресен, а најмногу со директорката д-р Сања Андоновска, ги договоривме деталите за оваа значајна средба. Во подготовките за работилницата, покрај претседателот на Мобилност Битола – прим. д-р Нико Јанков – кој повеќе од 30 години бил член на комисија, беше ангажиран и проф. д-р Сашо Кочанковски, експерт за оваа проблематика и за човекови права, како и член на комисија практично речиси четири децении. На оваа средба беше поканет и претседателот на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски, кој има темелно искуство во операционализацијата на идеите и потребите на лицата со инвалидност на највисоко ниво на државата.

Основната цел е да се согледа социјално-медицинскиот наспроти функционалниот модел на распоредувањето (категоризацијата) и првичните искуства во овој домен, вклучително и размислувањата на присутните – доктори, психолози, специјални едукатори (дефектолози), социјални работници и наставници при процесот на воведување и успешноста на терен. На присутните им беа појаснети терминолошките дилеми кои се среќаваат и одомаќинуваат.

Со воведот, претседателот на Мобилност Битола ги упати присутните во суштината на нашите заложби за успешно и целисходно распоредување и пожелна рекатегоризација – прераспоредување во разумен рок, правовремено и целисходно. Проф. Кочанковски детално и преку споредбен пристап на Правилникот, ги објасни терминолошките и други дилеми кои стојат на патот на реализацијата. Претседателот на Мобилност Македонија се осврна на моменти во прераспоредувањето на највисоко ниво и за неопходноста за заедничко делување на сите нивоа.

На работилницата учествуваа членови на Мобилност Битола од Битола и од Ресен, медицински лица, социјални работници и наставници, на кои им беа доделени и сертификати за учество. За жал, и покрај поканата и директното залагање, на работилницата немаше претставници од локалната самоуправа од Ресен. Локалната самоуправа е најзначајна алка во функционирањето на процесот на инклузија на распоредување и понатамошниот тек на нивната животна патека.

Се надеваме дека оваа работилница беше продуктивна и дека ќе пополни место во процесот на имплементација на добри практики на здруженијата на лица со инвалидност (попреченост) на животниот пат кон остварување на стратешките и програмски цели кои ги имаат зацртано.